Mottagningsbevis

Registrera mottagningsbevis

Du som kund har mottagit en levererad byggnationssats från Zetterbergs Industri AB och behöver fylla i ett mottagningsbevis, enligt direktiv i medskickat dokument.

Som ikraftträdande datum för gällande garanti gäller datum för överlämnande av komplett utrustning till kund, dock senast 6 månader efter påskrivet leveransdokument från Zetterbergs, om inget annat avtalats. 

OBSERVERA!
Formuläret nedan måste fyllas i och skickas in till Zetterbergs Industri AB fullständigt ifyllt för att garantiåtaganden skall gälla.  

Fyll i formulär

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

Uppgifter att hämta från Zetterbergs intyg

Fordonsuppgifter

Er mottagande kund

Överlämnande

Ett automatiskt svar om att mottagningsbeviset kommit fram skickas till angiven e-post. 
Mottagningsbeviset sparas hos oss på obestämd tid som underlag för ev. kommande ärende gällande byggnationen.

Om det skulle uppstå problem, vänligen hör av dig till oss.
Telefon: +46 (0)292-705 28
E-post: service@zetterbergs.se

union-jack-g733f64074_640

Confirmation of receipt

As a costumer to Zetterbergs Industri AB you have received a delivered batch and need to fill in a confirmation of receipt, according to directives in the accompanying document.

The effective date for the current warranty is the date of handover of complete equipment to the customer, however no later than 6 months after the signed delivery document from Zetterbergs, unless otherwise agreed.

NOTE!
The form below must be sent to Zetterbergs Industri AB completely filled in for the warranty obligations to apply.

Fill out forms

Fields marked with * are mandatory in order to submit the form.

Information from Zetterbergs certificate

Vehicle details

Your customer

Delivery to customer

An automatic reply that the proof of receipt has arrived is sent to the specified e-mail. The receipt is kept by us indefinitely as a basis for any upcoming matter regarding the construction.

Should any problems arise, please contact us.
Telephone: +46 (0)292-705 28
Email: service@zetterbergs.se

Följ oss gärna!

Få en inblick i vad som händer på Zetterbergs.