Reklamation

På den här sidan kan du göra en reklamationsanmälan gällande komplett byggnation eller monteringssats.
För att reklamera enskild artikel från en reservdelsorder klicka här.

union-jack-g733f64074_640

Vänligen läs följande innan du lämnar en reklamation:

  • För att garanti ska gälla måste samtliga punkter i vår garantipolicy nedan uppfyllas.
  • Vi tar endast emot reklamation via formuläret här på hemsidan.
  • Vi godtar ej direktfakturering till oss som en reklamation.
  • Garanti på lastbilspåbyggnad inkl. komponenter och reservdelar gäller i 12 månader.
  • Godkännes ej reklamationen returneras de insända delarna endast om detta särskilt angivits i reklamationsformuläret. I annat fall skrotas de omedelbart.

Skapa ett reklamationsärende

Om samtliga punkter i vår garantipolicy är uppfyllda fyller du i formuläret och skickar in till oss.

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in reklamationen.

OBSERVERA!
Just nu kan det ta lite längre tid för oss att behandla din reklamationsanmälan då vi genomför en omorganisation och har personal under upplärning i nya roller. Vi ber dig ha överseende med detta. Vi återkopplar så snart vi kan!

Kontaktuppgifter

Orderdetaljer

Detaljer kring din reklamation

Inskickad reklamation hanteras av ansvarig hos oss.
Vi registrerar den så snart vi har möjlighet och återkopplar till dig gällande status på ditt reklamationsärende. 

union-jack-g733f64074_640

Please read the following before submitting a complaint:

  • For the warranty to apply, all points in our warranty policy below must be met.
  • We only accept complaints via the form here on the website.
  • We do not accept direct billing to us as a complaint for compensation.
  • Warranty on truck body incl. components and spare parts are valid for 12 months.
  • If the complaint is not approved, the submitted parts will only be returned if this has been specifically stated in the complaint form. Otherwise, they are scrapped immediately.

Make a claim for compensation

If all points in our warranty policy are met, please fill in the form and send it to us.

Fields marked with * are mandatory to fill in in order to submit the complaint.

Observe!
Right now it may take a little longer for us to process your complaint as we are carrying out a reorganization and have staff under training. Please bear with us. We will get back to you as soon as we can!

Contact details

Order details

Details of the complaint

Submitted complaints are handled by the person in charge.
We will register it as soon as we have the opportunity and give you feedback on the current status of your complaint case.