Kvalitet och miljö

Zetterbergs IndustriSystem

På Zetterbergs arbetar vi enligt de gemensamma principerna ”Zetterbergs IndustriSystem”, ZIS. Med hjälp av dem höjer vi kompetensen, ökar produktiviteten och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar.

ZIS innehåller de värderingar, principer och prioriteringar som vägleder oss på kort och lång sikt i det dagliga arbetet. Värderingarna är stabila över tid och är utgångspunkten för vår verksamhet. Principerna beskriver på vilket sätt vi tänker och hur vi agerar. Principerna styr också våra val av metoder och arbetssätt. Genom att välja rätt arbetssätt når vi det önskade resultatet. Återkoppling sker genom att resultaten följs upp. Då kan vi konstatera om vi använt rätt arbetssätt eller om det finns potential till förbättringar.

Våra principer

ZIS symboliseras av ett dumperflak på en lastbil. Vi sätter kunden främst i allt vad vi gör, därför har vi placerat kunden i förarhytten längst fram. I hjälpramen finns våra två grundläggande principer, som bär upp verksamheten; stabila processer och standardiserat arbetssätt. Vi är centralt placerat på dumperflaket för att visa vikten av att vi tillsammans strävar mot samma mål, där var och en ansvarar för att göra rätt i alla led. Hela verksamheten är förbrukningsstyrd. Över detta ska det ständigt vila en respekt för varandra. Genom ständiga förbättringar i samarbete med våra kunder kan vi som företag ligga i framkant.

Miljö

Inom Zetterbergs strävar vi hela tiden efter att minska och förebygga belastningar på miljön och jobbar med ständiga förbättringar på området.

Miljöarbetet innebär att:

  • Vi följer tillämpliga lagar och krav som ställs på verksamheten inom miljöområdet.
  • Vi arbetar förebyggande för att förhindra oavsiktliga utsläpp.
  • Vi arbetar för att i förväg bedöma miljökonsekvenserna av en ny eller ändrad verksamhet.
  • Vårt miljöarbete skall fokusera på effektiv energi- och resursanvändning.
  • Vi minimerar användningen av material som är skadliga för hälsa eller miljö.
  • Vi tillför resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte såväl för ledningsfunktioner som för samtliga medarbetare.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte ska drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra beslut som fattas och aktiviteter som genomförs.

Policys

Våra policys hittar du i sin helhet här.

ISO-certifiering

Zetterbergs är certifierat enligt kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (45001). Genom certifieringarna får vi ett tydligare och mer strukturerat arbete för att utvecklas vidare. Med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö visar vi våra kunder att vi är en stabil och pålitlig leverantör för en lång tid framöver.

ISO-certifikat.

Sidinnehåll

Följ oss gärna!

Få en inblick i vad som händer på Zetterbergs.